سد مخزنی قوچم

مشارکت در اجرای سد مخزنی قوچم...

سد شهریار

مديريت پيمان عمليات اجرايی سد شهريار واقع در شمال ش...

سد خرسان ۳

مدیریت پیمان اجرای بدنه سد خرسان ۳، سازه ورودی تونل...

سیستم انحراف آب سد آزاد

مديريت طرح احداث تونل انحراف آب، تونل دسترسی و تأسي...