مجتمع مسکونی نظرآباد

مجتمع مسکونی ۲۰۴ واحدی مسکن مهر نظرآباد (بخشی از مج...