نيروگاه زيرزمينی اومااويا (سریلانکا)

اجرای نيروگاه زيرزمينی اومااويا (سریلانکا)...

سد مخزنی قوچم

مشارکت در اجرای سد مخزنی قوچم...