تونل دسترسی به مغار نیروگاه اوما اویا  در کشور سریلانکا

قرارداد مذکور در تاریخ 12/5/1390 فی مابین شرکت فراب به عنوان کارفرما و مشارکت شهران سازه – نیمرخ به عنوان پیمانکار با مبلغ تقریب 7 میلیون دلار آمریکا به مدت 24 ماه به امضاء رسید این پروژه به عنوان بخشی از طرج چند منظوره اومااویا در کشور سریلانکا شامل اجرای پرتال و عملیات حفاری در […]

سد و سامانه انتقال آزاد – ساخت نیروگاه تلمبه ذخیره ای آزاد

صفحه کل اصلی آب وانرژی احداث مغار نیروگاه موضوع شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران کارفرما شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مشاور مشارکت شهران سازه – نیمرخ پیمانکار   48ماه – 922.709.999.000 ریال مدت زمان و مبلغ پروژه 15ماه – 6،000میلیون ریال مدت و مبلغ قرارداد شهران سازه 1395 سال آغاز پروژه   احجام کلی […]